1.es.04 “Avíate bien, que yo llegaré/ a ti a dessora…”

La Muerte viene para la Emperatriz de Hans Holbein el joven, S. XVI

Posiblemente en ninguna otra figura se puede observar tan claramente el cambio de mentalidad del hombre medieval al hombre del renacimiento como en la figura de la Muerte. Esta es mi tesis, para argumentarla me voy a basar en tres personificaciones de la Muerte que encontramos en el S.XV: el personaje macabro y burlesco de la danza general que proviene de la tradición popular y representa la cosmovisión medieval cristiana; la Muerte que se confunde con la enamorada de los poetas cultos de cancionero, que aparece asociada al amor cortés y tendrá una larga pervivencia posterior y las diferentes personificaciones de las coplas manriqueñas, en especial la que viene a buscar a don Rodrigo, que ya es fruto de una nueva mentalidad en la que lo terrenal tiene una clara importancia.

1.en.03 Let’s talk about People. Describing People


This post will help you when you have to talk or write about a photograph or an image.

Have a look at David Mainwood’s presentation below. He’s the English teacher and a blogger, who made this excellent presentation that will surely help you improve your oral skills and face the oral exam with much more confidence.  Copy the useful language that appears in slide 28 and have it at hand. You can use the pics in David’s presentation or some others of your choice. The aim is to internalise the steps in picture description until it comes out naturally.  It will take you more than one try.  You have 18 slides to get you started.Shortcode

You can also visit David’s blog by clicking on the image below

Smart BLOG

The more you practise the skill the easier it’ll become for you. Here you are some useful tips:

 • Practise picture description with a friend, you’ll be able to help each other by prompting, asking questions, giving feedback and interacting.
 • Follow the steps, but be natural. If a pic surprises you, you can say so! You do not have to wait until the very last stage to express your surprise.

By practising oral description of pictures you will also improve your writing skills. The language used in picture description is also useful for writing essays:

discussion/for and against / argument essays.

Continue reading

1.cat.03 Els trobadors i la lírica trobadoresca.

Guillem de Cabestany s’allunya cavalcant en aquesta miniatura d’un cançoner; BnF ms. 854 fol. 105v

L’amor cortès, també conegut com el fin’amor en occità, és una de les temàtiques més importants de la literatura trobadoresca. Aquesta temàtica cortesana provoca un “triangle amorós” entre amant – dama – marit, és a dir, la relació de vassallatge que un senyor i el seu vassall mantenen. Això es trasllada en l’amor cortès al trobador, que seria el vassall i la dama -que normalment és casada-, que seria la domina o midons, encara que en alguns moments també l’anomenen bon senyor, en masculí, com és el cas de Bernat de Ventadorn. Trobador i midons mantenen llur amor adúlter en secret, ja que hi ha els lausengiers, que són els encarregats de vetlar per la fidelitat que la dama deu al seu marit, el gilós. Aquest amor és un amor vertader en la mesura que el trobador no és capaç de manifestar públicament qui és la dama estimada. Per aquest motiu, empra el pseudònim (senhal), sota el qual s’amaga la identitat de la dama i mai no s’atreveix a dir-ne el nom real. L’amant pot passar de ser un fenhador, és a dir, un que es lamenta, a pròpiament l’amant, el druit. A partir d’aquí, apareix tota una temàtica que ve acompanyada per tot un vocabulari específic que contribueix a la riquesa de la trobadoresca.

Activitats

1. Mira el següent vídeo.

2. Segons el que acabes d’escoltar, explica què és la fin’amor (amor cortès).

3. L’enamorat, igual que l’aspirant a cavaller, ha de passar per les diferents etapes de l’aprenentatge:[1]

 • Atracció de la dama, normalment mitjançant els ulls / vista.
 • Culte de la dama de lluny (amor de lonh).
 • Declaració de la devoció apassionada.
 • Rebuig per part de la virtuosa dama.
 • Nous vots amb juraments de virtut i lleialtat eterna.
 • Laments d’atansar-se a la mort pel desig insatisfet (i altres manifestacions físiques de dolor d’amor).
 • Actes de valor heroic de guanyar el cor de la dama.
 • Consumació de l’amor secret.
 • Un munt d’aventures i subterfugis per evitar-ne la detecció.

Començarà, doncs, com a tímid sospirant (fenhedor); s’atrevirà, més tard, als precs (pregador); passarà a l’estadi d’enamorat (entenedor), i, si arriba al grau de drut (‘amant’), aconseguirà, potser, de merèixer el gardon (‘premi’, ‘guardó’). Què en penses, d’això? Argumenta la teva resposta.

4. Al vídeo parlen del triangle amorós entre amant (trobador, ‘om’, home, és a dir, vassall) – dama (midons, meus dominus, ‘el meu senyor’, “bon senyor”) – marit (gilós) Explica’n un que Laura Borràs hagi comentat.

5. Què és un senhal i per a què servia en la poesia trobadoresca?

6. La dona a la qual el trobador s’adreça és necessàriament noble i casada; l’amor, per tant, és un amor adúlter i secret, amenaçat pel marit (gilós) i els acusadors (lausangiers). Relaciona aquesta afirmació amb la llegenda del cor menjat.

1.en.02 Humans of New York (HONY): a mosaic of portraits and stories

In 2010, Brandon Stanton  set out to photograph 10,000 New Yorkers. Seven years later, his photoblog is followed by more than 7 million people on social media. It has become so very popular among New Yorkers that now everyone in the city knows what the acronym hony stands for.  Sometimes Brandon accompanies his pics with a  caption, a quote or even a story.

Let’s look at one of his photos:

(més…)

1.en.01 PLAYING WITH WORDS

Let’s start the year playing…

Close your eyes. What is the first image that comes to your mind when you hear the word  PLAY?

Write it down and share your ideas with your partners.

Look at this  dictionary entry of the word Play

 • How many different uses of the word play can you think of?
 • What about collocations with play? Phrasal verbs? Idiomatic expressions?
 • Check in a dictionary the number of entries of this word.

Now watch the first part of this video. How many uses of play can you identify

Now watch the first part of this video. How many uses of play can you identify

Now we’ll watch the rest of the video.

 • How many words ( at least 3 ) can you identify? How many uses of the word?
 • What are the scenes that connect one word with the next?
 • After discussing with your group choose a spokesperson and share your findings with the class

Homework: Use one monolingual and /or a collocation dictionary  and  write down 5  different examples  of some of the word that appear in the video.

Here are some useful links to two dictionaries of collocations and a good monolingual one:

Monolingual

Captura de pantalla 2014-09-12 a la(s) 12.43.39 PM

Collocations

Dictionary collocations